Đồng Tròn Đặc, Láp Đồng Hợp Kim - Kiến Thức Vật Liệu Học

Đồng Tròn Đặc, Láp Đồng Hợp Kim

80,000

 • Hợp kim đồng
 • Đồng Tấm
 • Tấm Hợp Kim Đồng
 • Đồng Tròn Đặc
 • Láp Đồng Hợp Kim
Tải bảng giá 😷

  • Bà con...
  • Ai gặp khó khăn về Vật Liệu
  • Cứ gọi  cho chúng tôi...