KHO HÀNG VÀ GIÁ

Giảm giá!
150,000 130,000
Giảm giá!
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 5083

100,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!

INOX

Inox 302

250,000 100,000
Giảm giá!
250,000 50,000
Giảm giá!
80,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!
1,000,000 600,000
Giảm giá!
150,000 80,000
Giảm giá!
60,000 50,000
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 3104

80,000 50,000
Giảm giá!

ĐỒNG

Đồng Thau

150,000 80,000
Giảm giá!

INOX

Inox 904L

150,000 130,000
Giảm giá!
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 6061

100,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!

INOX

Inox 303

150,000 50,000
Giảm giá!

INOX

Inox 430

250,000 30,000
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 1070

80,000 50,000
Giảm giá!
100,000 50,000
Giảm giá!
1,200,000 1,000,000
Giảm giá!

INOX

Inox 317

150,000 80,000
Giảm giá!
60,000 50,000
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 4004

80,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!

INOX

Inox 404

250,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 6063

100,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!

INOX

Inox 304

50,000 30,000
Giảm giá!

INOX

Inox 431

250,000 30,000
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 1060

80,000 50,000
Giảm giá!
100,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!

INOX

Inox 317L

150,000 80,000
Giảm giá!
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 4104

80,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

INOX

Inox 405

250,000 50,000
Giảm giá!
60,000 50,000
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 6065

100,000 50,000
Giảm giá!

INOX

Inox 305

50,000 30,000
Giảm giá!

INOX

Inox 436

250,000 30,000
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 1050

80,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

INOX

Inox 321

150,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 4043

80,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

INOX

Inox 409

250,000 50,000
Giảm giá!
60,000 50,000
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 6060

100,000 50,000
Giảm giá!

INOX

Inox 309

150,000 130,000
Giảm giá!

INOX

Inox 439

250,000 30,000
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 1350

80,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!
60,000 50,000
Giảm giá!

INOX

Inox 321H

150,000 50,000
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 4045

80,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!

INOX

Inox 410

250,000 50,000
Giảm giá!
60,000 50,000
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 6082

100,000 50,000
Giảm giá!

INOX

Inox 309s

150,000 130,000
Giảm giá!

INOX

Inox 440

250,000 50,000
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 1145

80,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

INOX

Inox 329

250,000 150,000
Giảm giá!
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 5005

100,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!

INOX

Inox 410s

250,000 50,000
Giảm giá!
60,000 50,000
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 7075

100,000 50,000
Giảm giá!

INOX

Inox 310

150,000 130,000
Giảm giá!

INOX

Inox 440A

250,000 50,000
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 1100

80,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

INOX

Inox 347

250,000 150,000
Giảm giá!
60,000 50,000
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 5050

100,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!

INOX

Inox 201

35,000 30,000

thư viện KIẾN THỨC vật liệu

chính sách bán hàng