KHO HÀNG VÀ GIÁ

Giảm giá!

INOX

Inox 202

45,000 30,000
Giảm giá!

INOX

Inox 420

250,000 50,000
Giảm giá!
60,000 50,000
Giảm giá!
100,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!

INOX

Inox 316

150,000 80,000
Giảm giá!

INOX

Inox 440B

250,000 50,000
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 3003

80,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

INOX

Inox 403

250,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 5252

100,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!

INOX

Inox 301

250,000 100,000
Giảm giá!
250,000 50,000
Giảm giá!
60,000 50,000
Giảm giá!
100,000 50,000
Giảm giá!
100,000 80,000
Giảm giá!

INOX

Inox 316L

150,000 80,000
Giảm giá!

INOX

Inox 630

250,000 50,000
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 3004

80,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!

INOX

Inox 310H

150,000 130,000
Giảm giá!
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 5056

100,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!
250,000 100,000
Giảm giá!
250,000 50,000
Giảm giá!
80,000 60,000
Giảm giá!
100,000 50,000
Giảm giá!
15,000 10,000
Giảm giá!

INOX

Inox 316H

150,000 80,000
Giảm giá!
60,000 50,000
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 3005

80,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!
150,000 130,000
Giảm giá!
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 5083

100,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!

INOX

Inox 302

250,000 100,000
Giảm giá!
250,000 50,000
Giảm giá!
80,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!
1,000,000 600,000
Giảm giá!
150,000 80,000
Giảm giá!
60,000 50,000
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 3104

80,000 50,000
Giảm giá!

ĐỒNG

Đồng Thau

150,000 80,000
Giảm giá!

INOX

Inox 904L

150,000 130,000
Giảm giá!
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 6061

100,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!

INOX

Inox 303

150,000 50,000
Giảm giá!

INOX

Inox 430

250,000 30,000
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 1070

80,000 50,000
Giảm giá!
100,000 50,000
Giảm giá!
1,200,000 1,000,000
Giảm giá!

INOX

Inox 317

150,000 80,000
Giảm giá!
60,000 50,000
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 4004

80,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!

INOX

Inox 404

250,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 6063

100,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!

INOX

Inox 304

50,000 30,000
Giảm giá!

INOX

Inox 431

250,000 30,000
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 1060

80,000 50,000
Giảm giá!
100,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!

INOX

Inox 317L

150,000 80,000
Giảm giá!
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 4104

80,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

INOX

Inox 405

250,000 50,000
Giảm giá!
60,000 50,000
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 6065

100,000 50,000
Giảm giá!

INOX

Inox 305

50,000 30,000
Giảm giá!

INOX

Inox 436

250,000 30,000
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 1050

80,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

INOX

Inox 321

150,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!

NHÔM

Nhôm 4043

80,000 50,000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

INOX

Inox 409

250,000 50,000
Giảm giá!
60,000 50,000

thư viện KIẾN THỨC vật liệu

chính sách bán hàng